عذرخواهی مرتضوی دیرهنگام بود/ عذرخواهی منعی برای پیگیری‌های حقوقی و قضایی ندارد