روزهای ابتدایی مهر را مدارا کنیم تا شهر کمتر آسیب ببیند