کلینتون اسناد طبقه‌بندی شده را در هتل روسیه جا گذاشته است