نام گوگل بین خریداران احتمالی توییتر به چشم می خورد