ارائه ی راهکارهای نوین درمانی و تحقیقاتی در پزشکی بازساختی و مهندسی بافت