ترامپ: نباید کنترل اینترنت را به سازمان ملل واگذار کنیم