توزیع مهاجران در سراسر خاک فرانسه نباید مشکل‌ساز شود