پیاده راه ۱۷ شهریور تهران گشوده شد

محور ۱۷ شهریور از خیابان صفا تا شهدا بازگشایی شد.