مخالفت شدید کمیته چهارجانبه بین المللی با شهرک سازی/ادامه محاصره استان نابلس توسط ارتش صهیونیستی