کاهش نقش و نفوذ روسیه در آسیای مرکزی ادعایی پوچ و بی‌اساس است

سفیر روسیه در تاجیکستان ادعاهای برخی افراد مبنی بر کاهش نقش و نفوذ روسیه در آسیای مرکزی طی سال‌های اخیر را بی‌اساس خواند.