کاهش نقش و نفوذ روسیه در آسیای مرکزی ادعایی پوچ و بی‌اساس است