صهیونیستی بودن فیس بوک عیان شد

مدیریت فیس بوک، مطلبی تاریخی دربارۀ یک زن فلسطینی را حذف کرد.