انتزاع راهداری، فرصتی برای پرداختن به حوزه بازآفرینی شهری/شهرسازی ریل پایه را دنبال می‌کنیم