اپل و استخدام مخفیانه یکی از دبیران ارشد وب سایت The Verge