شهرهای ایران چگونه جهانی شدند؟/هویت‌سازی با صنایع‌دستی