افسردگی پاییز در کمین است/ در پاییز روزانه یک لیوان ماست بخورید