تشویق مهدی پاشا، تشکر از فوتبال تهاجمی

در پایان بازی خونه به خونه – راه آهن یزدان طرفداران تیم خونه به خونه مهدی پاشا و تیمش را تشویق کردند. نه به این خاطر که ۶ گل خوردند به این خاطر که تهاجمی فوتبال کردند و به لاک دفاعی فرو نرفتند!