شکارچیان باسابقه در منطقه حفاظتی کاشان به دام افتادند