رمز گشایی اولیه دادستان وقت کل کشور از مرگ زهرا کاظمی در سال ۱۳۸۲: آیا پرونده به جریان می افتد؟

حق با آیت الله است؛ سال ۱۳۸۲ که زهرا کاظمی (شهروند ایرانی-کانادایی) در بازداشتگاه اوین درگذشت، موجی بزرگ در جهان علیه ایران شکل گرفت و هزینه های غیرضرور زیادی بر کشور تحمیل شد.