اداره کل تصفیه امور ورشکستگی در راستای اقتصاد مقاومتی از کارخانجات حمایت می‌کند

حاجعلی با اشاره به ضرورت حمایت قانونی از ورشکستگان گفت: بسیاری از کارخانجات و شرکت‌های ورشکسته با حمایت‌های اداره کل تصفیه امور ورشکستگی و در راستای اقتصاد مقاومتی دوباره به بازار کار برگشتند که هم اکنون نیز افراد زیادی در این کارخانجات مشغول به کار هستند و از این طریق امرار معاش می‌کنند.