اداره کل تصفیه امور ورشکستگی در راستای اقتصاد مقاومتی از کارخانجات حمایت می‌کند