اتحاد قبایل بومی کانادایی و آمریکایی برای توقف ساخت خط‌ لوله‌های انتقال نفت

قبایل بومی کانادایی و آمریکایی برای مبارزه با گسترش خطوط لوله نفتی در کانادا، با هم متحد شدند.