المانیتور: آیا روابط نظامی آمریکا و ترکیه در خطر است؟

پایگاه اینترنتی المانیتور در مطلبی به بررسی وضع پیچیده روابط نظامی ترکیه و آمریکا پرداخت.