محاصره شهر نابلس پس از ناپدید شدن یک نظامی صهیونیست

در پی ناپدید شدن یک نظامی صهیونیست، نظامیان رژیم اشغالگر قدس، شهر نابلس را محاصره کردند و به تفتیش دقیق منازل آن پرداختند.