محاصره شهر نابلس پس از ناپدید شدن یک نظامی صهیونیست