لیگ یک بدون حتی یک امتیاز مفت! (عکس)

لیگ یک ماراتن فوتبال است. امتیازگیری در آن خیلی سخت است. حتی یک امتیاز مفت به دست نمی آید.