درخواست وزیر خارجه بحرین از قدرت‌های جهان علیه ایران

وزیر امور خارجه بحرین بار دیگر ادعاهای واهی خود علیه ایران را تکرار کرد و گفت که در برابر تهدیدهای ایران خواهیم ایستاد.