درخواست وزیر خارجه بحرین از قدرت‌های جهان علیه ایران