درخواست طیب‌نیا از مجلس برای ارائه گزارش درباره FATF

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: مجلس فرصتی در اختیار وزیر اقتصاد قرار خواهد داد تا درباره «توافق ایران با FATF» به نمایندگان گزارش دهد.