بانوان برگزیده دهمین دورۀ مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) مشخص شدند

برگزیدگان دهمین دورۀ مسابقات دارالقرآن امام علی(ع) در دو مقطع سنی و در هفت رشته مشخص شد.