ایران و کنیا در زمینه مبارزه با تروریسم نگاه‌های بسیار نزدیکی دارند