توانبخشی، حلقه مفقوده نظام درمان/ ایجاد هزار تخت توانبخشی در آینده‌ای نزدیک

وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور با اظهار تأسف از این که توانبخشی یکی از مهمترین حلقه‌های مفقوده نظام درمان کشورمان شده است گفت: باید مراکز توانبخشی برای ارائه خدمات به همه ایثارگران و اقشار عمومی تقویت شود.