توانبخشی، حلقه مفقوده نظام درمان/ ایجاد هزار تخت توانبخشی در آینده‌ای نزدیک