سامسونگ با سخت گیری های بیشتری از سوی دولت کره جنوبی روبرو شد