اشتباه خطرناک کلینتون در روسیه

هیلاری کلینتون در دوران تصدی وزارت امورخارجه، سندی محرمانه را در روسیه جا گذاشته بود….