آلمان خواستار همگرایی هر چه بیشتر مسلمانان در این کشور شد