انهدام یک شبکه قاچاق مهاجران در فرانسه

دادگاه شهر ریم فرانسه از انهدام یک شبکه قاچاق مهاجران میان فرانسه و انگلیس در این کشور خبر داد.