آغاز اولین مرحله اردوی تیم ملی تنیس با حضور ۲ اصفهانی