تفحص از پیگیری پرونده‌های حقوقی ایران در رابطه با آمریکا بررسی می‌شود

کمیسیون امنیت ملی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، تحقیق و تفحص از پیگیری پرونده‌های حقوقی ایران در رابطه با آمریکا را بررسی می‌کند.