تفحص از پیگیری پرونده‌های حقوقی ایران در رابطه با آمریکا بررسی می‌شود