سعیدجلیلی؛ اصول‌گرایی که اصول‌گرایان هم او را دوست ندارند

سعید جلیلی در اصول‌گرایان نیز طرفدار چندانی ندارد و خیلی محافظه کاران دوست ندارند او به صحنه بیاید.