تشکیل ۳جلسه ازکمیته انتخابات جامعه روحانیت/شوراها دردستورکارنیست