گدایی و تکدی گری به شیوه مدرن در شبکه های اجتماعی رو به افزایش است