نگاه‌ دو کشور ایران و کنیا برای مبارزه با تروریسم به هم نزدیک است