«رئیس» که معاون بشود، استخدام گسترده اقوام عجیب نیست!