اعمال تحولات جدی طی دوسال گذشته در روستاهای آبادان و خرمشهر/ بازسازی و بهسازی مناطق محروم استان در دستور کار است