حمله بی سابقه وزیر به فتح ا..زاده و افشارزاده/ بازیکن ۱۲۰ میلیونی را ۹۰۰ میلیون تومان خریدند!