شمار قربانیان کشتی مصری به ۱۶۶ نفر رسید

تعداد قربانیان کشتی مصری حامل مهاجران به ۱۶۶ نفر افزایش یافت….