تسلط ارتش سوریه بر اردوگاه حندرات در شمال حلب

نیروهای ارتش سوریه کنترل اردوگاه حندرات در شمال حلب را بدست گرفتند.