اتمام منابع مالی لیبی تا سال ۲۰۱۷ به دلیل کم رونق شدن صادرات نفت

در صورت رونق نگرفتن صادرات نفت لیبی، منابع مالی این کشور تا سال آینده به پایان خواهد رسید.